Cele projektu

„Renowacja i konserwacja drewnianych zabytków Archidiecezji Gnieźnieńskiej celem stworzenia nowej oferty edukacyjno-kulturalnej”

Głównym celem projektu jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa dostępności do dóbr i usług kultury poprzez przeprowadzenie prac rewitalizacyjno-konserwatorskich w dziewięciu zabytkowych kościołach Archidiecezji Gnieźnieńskiej, w tym prac konserwatorskich 72 drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tych kościołów. Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego. W wyniku realizacji projektu powstanie m.in. wirtualny Szlak Zabytków Drewnianych Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz mobilny przewodnik turystyczny w formie aplikacji. Zastosowane zostaną rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, takie jak tyflografiki z wizerunkami kościołów, czy opisy poszczególnych kościołów w alfabecie Braille’a. Projekt przyczyni się również do utworzenia nowych miejsc pracy.

Całkowita wartość projektu: 15 270 031,90 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 12 979 527,11 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Fundusze na realizację projektu w Waliszewie przekazała Gmina Kłecko.
Fundusze na realizację projektu we Wrześni przekazała także Gmina i Powiat Września.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego